Viettel Portal  |  Viettel Store
Cài đặt|Danh sách cửa hàng|Liên hệ
Cài đặt
Cài đặt tự động
Cài đặt thủ công
Cài đặt D-com trên máy tính
Cài đặt tự động

Lưu ý: Để cài đặt cấu hình tự động, khách hàng phải ghi rõ tên dòng máy sử dụng.
Ví dụ: để tải cấu hình cho máy Nokia 6220 Classic, soạn tin: D6220Class gửi đến 191.
Hệ thống sẽ trả về bản tin cấu hình, khách hàng lưu cấu hình nhận được, nhập mã PIN: 1111 và khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt.
Cấu hình OTA bao gồm:
  • V-MMS
  • V-Internet
  • V-Streamming